Regulamin

Drukuj
PDF

Regulamin

Yacht Club Bezan

Definicje

 

Regulamin – niniejsza treść regulaminu

Statut – statut Yacht Club Bezan.

Klub – ruchomości i nieruchomości będące w posiadaniu, zarządzie lub dzierżawie Yacht Club Bezan zlokalizowane nad zalewem Chechło w Trzebini.

WWW – strona internetowa www.bezan-yachtclub.pl

Członek Klubu – osoba będąca w rozumieniu Statutu członkiem klubu znajdująca się na liście członków opublikowanej na WWW oraz w bosmanacie Klubu .

Klucze – komplet niezbędnych kluczy umożliwiający dostęp do Klubu oraz jego prawidłowe użytkowanie.

Zarząd – osoby w rozumieniu Statutu reprezentujące zarząd klubu (lista dostępna na WWW oraz w bosmanacie Klubu).

Bosman – osoba pełniąca funkcję bosmana Klubu (lista dostępna na WWW oraz w bosmanacie Klubu).

Sprzęt Pływający – łodzie wiosłowe, rowery wodne, kajaki, jachty żaglowe i motorowe oraz inny osprzęt niezbędny do ich prawidłowego wykorzystania będące w posiadaniu Bezan Yacht Club.

Rejestr Pływań – książka pływań znajdująca się na terenie Klubu zawierająca wymagane Regulaminem informacje.

Rejestr Wypożyczeń – rejestr znajdujący się na terenie Klubu zwierający informacje związane z wypożyczeniem Sprzętu Pływającego i wymagane Regulaminem.

Cennik – cennik usług Bezan Yacht Club znajdujący się na terenie Klubu.

Lista Dyżurów – lista utworzona przez Zarząd każdorazowo na początku sezonu i uzupełniona w dniu oficjalnego rozpoczęcia sezonu wg klucza zgodnego z §6 Regulaminu.

Dyżur – nadzór nad Klubem w okresie sezonu na podstawie Listy Dyżurów w godzinach 10:00 – 18:00 (tylko weekend)

Dyżurny – pełnoletni Członek Klubu posiadający stosowne uprawnienia żeglarskie.

 

 

§1

Polityka kluczy

 

1. Dostęp do Kluczy ma każdy pełnoletni Członek Klubu

2. Klucze znajdują się w siedzibie firmy CyberNET w Chrzanowie przy ulicy Krakowskiej 15 w godzinach od 11:00 do 17:00 (telefon 32 623-06-46). W przypadku gdy siedziba CyberNET jest nieczynna uznaje się że w danej chwili brak jest dostępu do kluczy.

3. Członek Klubu posiadający Klucze korzysta z Klubu na zasadach zawartych w Regulaminie.

4. Członek Klubu posiadający Klucze jest za nie odpowiedzialny.

5. Klucze należy zwrócić możliwie zaraz po zakończeniu korzystania z Klubu najpóźniej w dniu następnym do godz. 12:00

6. W przypadku zagubienia Kuczy lub klucza należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Zarząd lub Bosmana.

7. Członek Klubu który zagubił klucze zobowiązany jest do pokrycia kosztów wymiany Kluczy i zamków.

8. Członek Klubu pobierający Klucze zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz poświadczenia podpisem faktu ich odebrania. Złożenie podpisu równoczesne jest ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych

9. Oddanie kluczy również poświadcza się podpisem co jest równoznaczne ze zwolnieniem z odpowiedzialności za te Klucze i odwołaniem zgody przetwarzania danych osobowych.

10. Niedopuszczalne jest przekazywanie kluczy z pominięciem miejsca ich przechowywania.

 

 

§2

Otwarcie i zamknięcie klubu

 

1. Osoba otwierająca Klub zobowiązana jest do sprawdzenia stanu ośrodka a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zarząd .

2. Osoba otwierająca oraz zamykająca Klub zobowiązana jest do wpisu tego faktu w Rejestrze Pływań z podaniem imienia, nazwiska, daty i godziny.

3. Osoba otwierająca jest odpowiedzialna za Klub do momentu zamknięcia lub przekazania odpowiedzialności innej osobie posiadającej Klucze z wyłączeniem odpowiedzialności za sprzęt pływający w trakcie jego użytkowania przez inne osoby. Fakt przekazania odpowiedzialności potwierdza się odpowiednim wpisem do Rejetru Pływań.

4. Zamknięcie Klubu musi być poprzedzone:

 wyłączeniem zbędnych urządzeń elektrycznych,

 zamknięciem zaworu wody,

 wizualnym sprawdzeniem stanu zacumowania sprzętu znajdującego się na wodzie

 dokładnym zagaszenia paleniska

 zabezpieczenie bandery i/lub dzwonu

 sprawdzeniem stanu zamknięcia wszystkich okien, bram i drzwi.

 

§3

Korzystanie z Klubu

 

1. Do korzystania z Klubu uprawnieni są:

 Członkowie Klubu oraz osoby im towarzyszące

 osoby korzystające z usług Klubu.

2. Osoby korzystające z Klubu zobowiązane są do:

 poszanowania mienia Klubu,

 utrzymanie porządku w Klubie,

 dbanie o wizerunku Klubu,

 oszczędne gospodarowanie mediami,

 rozpalanie ognia tylko w miejscu wyznaczonym,

 przestrzegania zasad BHP,

 stosowanie się do zaleceń Bosmana, Dyżurnego lub Członka Klubu odpowiedzialnego za Klub.

3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać tylko pod opieką osoby dorosłej.

4. Za przedmioty prywatne pozostawione na terenie Klubu odpowiedzialność ponosi ich właściciel.

5. Każda osoba korzystająca z Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody w Klubie. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność przyjmuje jej prawny opiekun.

 

 

§4

Korzystanie ze Sprzętu Pływającego

 

1. Osoba korzystająca ze Sprzętu Pływającego zobowiązana jest do dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru.

2. W Rejestrze Pływań należy uzupełnić:

 nazwa i rodzaj jednostki,

 imię i nazwisko prowadzącego oraz członków załogi,

 w przypadku jachtu numer uprawnień żeglarski,

 stan pogody,

 datę i godzinę wypłynięcia i przewidywana godzina powrotu,

 wyposażenie w sprzęt asekuracyjny i ratunkowy,

 podpis przed wypłynięciem oraz po powrocie.

3. W Rejestrze Wypożyczeń należy uzupełnić:

 imię i nazwisko,

 data i godzina,

 PESEL na podstawie dowodu osobistego,

 podpis,

 kwotę wypożyczenia.

4. Zabrania się zatrzymywania jakiegokolwiek dowodu tożsamości.

5. Osoba która złożyła swój podpis w Rejestrze Pływań lub w Rejestrze Wypożyczeń oświadcza jednocześnie że:

 nie jest w stanie intoksykacji

 posiada umiejętność pływania

 posiada osobiste środki asekuracyjne lub ratunkowe

 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych

6. W przypadku wypożyczenia Sprzętu Pływającego przez osobę korzystającą z usług klubu wpisu do odpowiedniego rejestru dokonuje Członek Klubu aktualnie odpowiedzialny za Klub lub w przypadku dyżuru, Dyżurny

7. Osoby korzystające ze Sprzętu Pływającego są zobowiązane do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

8. Osoby korzystające z jachtów żaglowych realizują swoje uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

9. Osoby korzystające ze Sprzętu Pływającego odpowiadają za bezpieczeństwo swoje oraz załogi zgodnie z ustawą z z dnia 21 grudnia 2000 r.o żegludze śródlądowej a w szczególności z rozporządzeniem z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych oraz rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej z dnia 8 listopada 2013.

10. Korzystanie z jachtów żaglowych możliwe jest tylko na podstawie uprawnień żeglarskich wydanych przez PZŻ. Dotyczy to również jachtów poniżej 7,5 m.

11. Nie dopuszcza się użytkowania sprzętu pływającego osobom w stanie intoksykacji.

12. Osoba korzystające ze Sprzętu Pływającego jest odpowiedzialna za jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz ponosi odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu, zdarzenia zaistniałe w trakcie jego użytkowania oraz osoby będące na pokładzie.

 

§5

Wypożyczenia Sprzętu Pływającego i Cennik

 

1. Każdy pełnoletni członek klubu jest upoważniony do wypożyczania innej odobie Sprzętu Pływającego zgodnie z Regulaminem i Cennikiem.

2. Z wyjątkiem sytuacji gdy Sprzęt Pływający został wcześniej zarezerwowany innej osobie pierwszeństwo wypożyczenia Sprzętu Pływającego mają kolejno:

 Członkowie Klubu

 Pracownicy Tauron Wydobycie

 Inni,

3. Fakt wypożyczenia Sprzętu Pływającego potwierdza się wpisem do Rejestru Wypożyczeń zgodnie, §4 punkt 3 Regulaminu. Opłaty za wypożyczenie pobiera się zgodnie z Cennikiem.

4. Korzystanie ze Sprzętu Pływającego odbywa się na podstawie §4 Regulaminu

5. Osoba odpowiedzialna za Klub ma prawo odmówić wypożyczenia Sprzętu Pływającego:

 Członkom Klubu - podając uzasadnioną przyczynę tego faktu

 Pracownikom Tauron Wydobycie i innym - bez podania przyczyny

6. Osoby korzystające ze Sprzętu Pływającego mają prawo do korzystania również z Klubu zgodnie z §3 Regulaminu

7. Osoby użytkujące sprzęt pływający zobowiązane są do posiadania osobistych środków asekuracyjnych lub ratunkowy a w przypadku ich braku żądania ich wydania przez osobę wypożyczającą.

 

§6

Dyżury

1. Każdy pełnoletni Członek Klubu zobowiązany jest do odbycia dyżuru w liczbie ustalonej przez zarząd.

2. Dyżury prowadzone są na podstawie Listy Dyżurów wypełnionej wg następującego klucza:

1. Ochotnicy

2. Kolejno na podstawie listy członków klubu.

3. Każdy Członek Klubu na podstawie uzasadnionego wniosku ma prawo odmówić pełnienia dyżuru. W takim przypadku Zarząd zamienia dyżur na inną formę działalności na rzecz klubu.

4. Procedura Dyżuru:

 pobieranie kluczy

 wpis do Rejestru Pływań - Imię Nazwisko, Data

 sprawdzić stan Klubu

 postawienie bandery

 klar koszy na śmieci

 podstawowy klar WC i kuchni

5. Dyżurny zobowiązany jest do:

 wydawanie Sprzętu Pływającego zgodnie §5 Regulaminu.

 rzetelne prowadzenie Rejestru Pływań oraz Rejestru Wypożyczeń

 dopilnowanie obowiązku wpisu do Rejestru Pływać przez Członków Klubu

 podstawowa pomoc w zakresie korzystania z Klubu oraz Sprzętu Pływającego

 rzetelne zabezpieczenie Sprzętu Pływającego przed opuszczeniem Klubu.

6. Zabrania się Dyżurnemu korzystania ze sprzętu pływającego z wyjątkiem sytuacji gdy posiada on odpowiednie (zgodne z definicją Dyżurnego) zastępstwo potwierdzone wpisem do Rejestru Pływań.

7. Po zakończeniu dyżuru Dyżurny zobowiązany jest do pozostawienia Klubu w stanie nie pogorszonym od zastania oraz do zwrócenia posiadanych Kluczy.

 

 

Login