Program szkolenia

Drukuj
PDF

Wiedza teoretyczna:

1. Przepisy

 • Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:
  • zasady ruch żeglugowego,
  • sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków,
  • sygnały wzywania pomocy,
  • znaki żeglugowe,
  • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych,
  • dokumenty jachtu żaglowego,
  • ogólne przepisy bezpieczeństwa,
  • wypadki i awarie - zasady postępowania,
  • przepisy lokalne,
 • Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich oraz przepisy portowe.
 • Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie, etykieta flagowa.
 • Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

2. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych:

 • Rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę, osprzęt i eksploatację.
 • Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego i jego osprzętu.
 • Zasady obsługi silnika jachtowego.
 • Zasady obsługi instalacji jachtowych: paliwowej, gazowej, elektrycznej, wodnej.
 • Wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne.

3. Teoria żeglowania

 • Wiatr rzeczywisty i pozorny.
 • Kursy jachtu względem wiatru.
 • Działanie steru i miecza.
 • Siły działające na jacht będący w ruchu.
 • Stateczność jachtu.
 • Praca żagli.
 • Nawietrzność i zawietrzność jachtu.

4. Zasady manewrowania śródlądowym jachtem żaglowym pod żaglami i na silniku

 • Manewry pod żaglami.
 • Manewry na silniku.
 • Cumowanie i kotwiczenie.
 • Kierowanie załogą, komendy żeglarskie.
 • Umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu.
 • Żeglowanie w trudnych warunkach pogodowych.
 • Żegluga na rzece.

5. Locja

 • Śródlądowy szlak żeglugowy:
  • informacje o korycie rzeki,
  • oznakowanie szlaku żeglugowego,
  • elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,
  • informacje o popularnych polskich szlakach żeglugowych.
 • Elementarne wiadomości o nawigacyjnym oznakowaniu wód morskich oraz zaplanowanie krótkiej żeglugi po wodach morskich.

6. Ratownictwo

 • 6.1. Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:
  • osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi,
  • inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym,
  • przygotowanie jachtu i załogi do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych,
  • zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
  • zasady postępowania podczas alarmu „człowiek za burtą”,
  • wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych,
  • podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie,
  • zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych
 • Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
  • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
  • ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego,
  • sygnałowe środki ratownicze.

7. Meteorologia

 • Podstawowe wiadomości o wiatrach - znajomość skali Beauforta.
 • Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych.
 • Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania.
 • Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych i prognoz pogody.
 • Umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

Umiejętności praktyczne:

1.  Umiejętność wykonywania następujących czynności i zasady bezpieczeństwa ich wykonywania:

 • użytkowanie środków ratunkowych,
 • poruszanie się po jachcie,
 • obsługa żagli,
 • obsługa szotów,
 • refowanie żagli,
 • obsługa miecza,
 • obsługa urządzenia sterowego,
 • obsługa silnika przyczepnego lub stacjonarnego,
 • obsługa cum, praca cumami,
 • obsługa odbijaczy,
 • umiejętność pagajowania,
 • użytkowanie bosaka i pychu,
 • umiejętność balastowania,
 • obsługa kotwicy,
 • obsługa  podstawowych  instalacji  na  jachcie:  paliwowej,  wodnej, elektrycznej, gazowej,
 • taklowanie jachtu, klar jachtu,
 • przygotowanie jachtu do wypłynięcia, sprawdzenia stanu technicznego jachtu  żaglowego  i  jego  wyposażenia  z  uwagi  na  bezpieczeństwo żeglugi,
 • przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych,
 • poprawny dobór ożaglowania,
 • regulacja powierzchni ożaglowania,
 • trzymanie kursu,
 • regulacja prędkości pod żaglami i na silniku,
 • nadawanie prędkości początkowej (bieg do przodu, bieg wsteczny),
 • hamowanie przy pomocy kotwicy,
 • cumowanie jachtu,
 • obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami,
 • kotwiczenie jachtu na otwartym akwenie i przy brzegu.

2. Umiejętność wykonania następujących manewrów:

 • Manewry pod żaglami:
  • zmiana kursu (odpadanie, ostrzenie),
  • zacieśniona cyrkulacja,
  • zwrot przez sztag,
  • zwrot przez rufę,
  • stawanie w dryf,
  • alarm „człowiek za burtą”,
  • dojście do boi,
  • odejście od boi,
  • stawanie na kotwicy,
  • zejście z kotwicy,
  • odejście od nabrzeża,
  • dojście do nabrzeża,
 • Manewry na silniku:
  • zmiana kursu,
  • zacieśniona cyrkulacja,
  • odejście od nabrzeża,
  • dojście do nabrzeża,
  • alarm „człowiek za burtą”
  • dojście do boi,
  • odejście od boi,
  • stawanie na kotwicy,
  • zejście z kotwicy,
  • holowanie pojedynczego jachtu.

3.  Prace bosmańskie:

 • umiejętność wiązania  podstawowych  węzłów  żeglarskich:  prosty, ratowniczy  (dwa  sposoby),  knagowy,  ósemkowy,  refowy,  szotowy, flagowy, rożkowy, sztyk, wyblinka, cumowy żeglarski, buchta,
 • podstawowe naprawy osprzętu i instalacji jachtowych.


Login