Statut

Drukuj
PDF
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Yacht Club "Bezan" jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. Działalność prowadzi pod patronatem Związków Zawodowych Zakład Górniczy "Janina"
Tauron Wydobycie S.A. 
§2
Terenem działalności Yacht Clubu "Bezan" jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą jego władz miasto Libiąż.
§3
Yacht Club "Bezan" opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu swoich członków z wyjątkiem statutowych pracowników Klubu, powołanych przez Zarząd.
§4
Yacht Club może posiadać proporzec i odznakę klubową oraz używać pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.ROZDZIAŁ II
CELE I śRODKI DZIAŁANIA
§5
Celem Yacht Clubu "Bezan" jest:
a)   rozwijanie zamiłowań krajoznawczych, umiejętności żeglarskich i turystycznych,
b)   szerzenie kultury turystyki, wykorzystywanie poznawczych i wypoczynkowych walorów turystyki a w szczególności turystyki żeglarskiej,
c)   propagowanie potrzeby zachowania, ochrony oraz odnowy środowiska naturalnego.

§6
Yacht Club "Bezan" realizuje swoje cele poprzez:
a)   organizowanie rejsów żeglarskich i turystycznych,
b)   organizowanie szkoleń teoretycznych i praktycznych stażowo - szkoleniowych po wodach śródlądowych,
c)   organizowanie imprez żeglarskich o charakterze turystyczno - sportowym,
d)   podnoszenie kwalifikacji swoich członków poprzez uczestnictwo w kursach na wyższe stopnie żeglarskie oraz kursach instruktorskich PZŻ.ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIąZKI
§7
Członkowie Yacht Clubu "Bezan" dzielą się na: a)   zwyczajnych,
b)   wspierających,
c)   honorowych.

§8
Członkiem zwyczajnym Yacht Clubu "Bezan" może zostać osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu , z tym że:
a)   czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tym członkom Klubu którzy ukończyli 16 lat,
b)   osoby niepełnoletnie oprócz deklaracji członkowskiej składają pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów zawierające zgodę na uprawianie żeglarstwa przez ich podopiecznego,
c)   członkowstwo zwyczajne jest nadawane po odbyciu półrocznego stażu kandydackiego.

§9
Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która popiera działalność Yacht Clubu "Bezan" i deklaruje wspieranie tej działalności w formie i na zasadach uzgodnionych z Zarządem Klubu.
Członka wspierającego przyjmuje Zarząd.

§10
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Yacht Clubu "Bezan".
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§11
Członek zwyczajny ma prawo:
a)   wybierać i być wybranym do władz Yacht Clubu "Bezan" -po ukończeniu 16 roku życia,
b)   zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu,
c)   korzystać ze sprzętu żeglarskiego będącego w posiadaniu Klubu, na zasadach określonych przez regulamin.

§12
Członek wspierający ma prawo:
a)   brać udział z głosem doradczym, przez upoważnionego przedstawiciela w Walnych Zebraniach.
b)   zgłaszać wnioski dotyczące działalności Yacht Clubu "Bezan".

§13
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego.

§14
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a)   przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
b)   aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz Klubu,
c)   przestrzegania zasad etykiety i etyki żeglarskiej,
d)   regularnego opłacania składki członkowskiej.

§15
Członek wspierający zobowiązany jest do popierania działalności Klubu oraz regularnego wywiązywania się z zadeklarowanej i uzgodnionej z Zarządem pomocy.

§15
Utrata członkostwa następuje w razie:
a)   dobrowolnego wystąpienia,
b)   skreślenia z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Skreślenia dokonuje Zarząd Klubu,
c)   wykluczenie przez Walne Zgromadzenie na wniosek Sądu Koleżeńskiego za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§17
Zarząd Yacht Clubu "Bezan" może wymierzać następujące kary organizacyjne członkom Klubu nie stosującym się do postanowień Statutu i regulaminów:
a)   upomnienie,
b)   nagana,
c)   zawieszenie w uprawnieniach członkowskich na okres 12 miesięcy.

§18
Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo odwołania, za pośrednictwem Zarządu Klubu, do najbliższego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.ROZDZIAŁ IV
WŁADZE YACHT CLUBU "BEZAN"

§19
Władzami Yacht Clubu "Bezan" są:
a)   Walne Zebranie,
b)   Zarząd Klubu,
c)   Komisja Rewizyjna.

§20
Kadencja władz Yacht Clubu "Bezan" trwa 2 lata.

§21
Wybór władz Yacht Clubu "Bezan" odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

§22
Uchwały władz Yacht Clubu "Bezan" zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, jeśli Statut nie stanowi inaczej.

§23
Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków Klubu uprawnionych do głosowania.

§24
Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu. O miejscu i terminie zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

§25
Walne Zebranie Yacht Clubu "Bezan" zbiera się raz w roku dla przyjęcia sprawozdania Zarządu, a raz na dwa lata celem dokonania wyboru władz Klubu i ustalenia planu działania na okres kadencji.

§26
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
a)   z inicjatywy Zarządu Klubu,
b)   na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c)   na wniosek co najmniej 10 % członków Klubu.

§27
W Walnym Zebraniu udział biorą:
a)   z głosem decydującym - członkowie zwyczajni,
b)   z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście.
Przedstawiciele Zarządów Związków Zawodowych (Patronów) mają prawo brać udział w Walnych Zebraniach z głosem doradczym na prawach członka wspierającego.

§28
Zarząd Yacht Clubu "Bezan" składa się z co najmniej sześciu osób wybieranych przez Walne Zebranie.

§29
Komandora Yacht Clubu "Bezan" Walne Zebranie wybiera w odrębnym głosowaniu.

§30
Zarząd Klubu wybiera ze swego grona dwóch v-ce komandorów, kierownika wyszkolenia żeglarskiego, skarbnika i sekretarza.

§31
Zarząd Klubu ma prawo uzupełnić w swoim składzie jednego członka w miejsce osoby ustępującej.

§32
Członków Zarządu odwołuje Walne Zebranie.

§33
Komisja Rewizyjna wybierana przez Walne Zebranie składa się z trzech do pięciu osób i spotyka się w zależności od potrzeb przynajmniej dwa razy w roku.

§34
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§35
Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić w swoim składzie jednego członka w miejsce osoby ustępującej.

§36
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§37
Członków Komisji Rewizyjnej odwołuje Walne Zebranie.

§38
Do kompetencji Walnego Zebrania należy.
a)   ustalanie głównych kierunków działania na okres kadencji Zarządu,
b)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c)   udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d)   wybór władz Klubu,
e)   odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)   rozpatrywanie wniosków wnoszonych przez Zarząd i członków Klubu,
g)   uchwalanie zmian w Statucie,
h)   podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
i)   podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania.

§39
Zarząd Yacht Clubu "Bezan" kieruje bieżącą działalnością Klubu w okresie kadencji i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem i władzami cywilnymi.

§40
Do zadań Zarządu należy:
a)   realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b)   ustalanie planów działania i projektu budżetu Klubu na okres kadencji,
c)   zarządzanie majątkiem i funduszami klubu w granicach budżetu,
d)   organizowanie remontów posiadanego sprzętu,
e)   organizowanie szkoleń w zakresie stopni żeglarskich,
f)   czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych przez członków Klubu, prowadzenie ewidencji i zbieranie składek członkowskich,
g)   składanie sprawozdań z działalności Klubu na posiedzeniach Walnego Zebrania,
h)   reprezentowanie Klubu przed władzami PZŻ i władzami cywilnymi,
i)   podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Zarządu Klubu.

§41
Zebrania Zarządu Yacht Clubu "Bezan" odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Przedstawiciele Zarządów Związków Zawodowych (patronów) mają prawo brać udział w zebraniach Zarządu.
§42
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a)   kontrolowanie działalności Klubu,
b)   składanie Zarządowi Klubu uwag o wykorzystaniu budżetu,
c)   składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.

§43
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK YACHT CLUBU "BEZAN"

§44
Majątek Yacht Clubu "Bezan" stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

§45
Nieruchomości i ruchomości mogą być przekazywane Klubowi przez osoby prawne i fizyczne lub nabywane przez Zarząd z funduszy klubowych.

§46
Na fundusze Yacht Clubu "Bezan" składają się:
a)   wpisowe i składki członkowskie,
b)   dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
c)   dochody z działalności gospodarczej,
d)   wpływy z działalności statutowej,
e)   darowizny, zapisy i dotacje.

§47
Wysokość wpisowego i składek członkowskich jest ustalana raz do roku przez Walne Zebranie.

§48
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Yacht Clubu "Bezan" oraz do udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy Komandora Klubu lub v-ce Komandora Clubu oraz upoważnionego przez Zarząd członka Zarządu.ROZDZIAŁ VI
ZMIANY W STATUCIE I ROZWIąZANIE KLUBU

§49
Zmiany w Statucie uchwala Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Yacht Clubu "Bezan".

§50
Uchwałę w sprawie rozwiązania Yacht Clubu "Bezan" i przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków zwykłą większością głosów.
Majątek przekazany nieodpłatnie w przypadku jego zbycia musi uzyskać zgodę przekazującego.

§51
W przypadku braku wymaganej ilości osób uprawnionych do głosowania likwidację przeprowadza się zgodnie z postanowieniami Ustawy nr 104 z dnia 7 kwietnia 1989r. - "Prawo o stowarzyszeniach"ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOńCOWE
§52
Statut Yacht Clubu "Bezan" obowiązuje z chwilą uprawomocnienia się.

Login